100% individuel og uvildig rådgivning
100% Tryghedsgaranti
Ingen bindingsperiode

Persondatapolitik

1. Indledning


Behandling af personoplysninger om brugere, kunder og samarbejdspartnere

Denne politik er en del af Serén Forsikringsmæglers samlede dokumentation for, at virksomheden overholder den gældende persondatalovgivning.

Indsamling og behandling af personoplysninger, herunder følsomme personoplysninger, foretages i overensstemmelse med den til enhver tid gældende persondatalovgivning, og Serén Forsikringsmægler behandler alene personoplysninger, hvis vi har et grundlag herfor. Derudover er Serén Forsikringsmægler på, at virksomheden alene må behandle de personoplysninger, der er nødvendige for at opnå formålet, ligesom personoplysninger alene må videregives til tredjemand, såfremt der er et særskilt og sagligt grundlag herfor.

Serén Forsikringsmægler gennemgår jævnligt de registrerede personoplysninger og sletter de personoplysninger, der ikke længere er relevante at behandle. Det samme gælder personoplysninger, som en kunde eller samarbejdspartner ønsker slettet, og som Serén Forsikringsmægler ikke længere har noget grundlag for at behandle.

I henhold til den gældende persondatalovgivning betragtes Serén Forsikringsmægler som dataansvarlig i forhold til de personoplysninger, du afgiver til os.
 

1.1  Den Dataansvarlig

Navn: Serén Forsikringsmægler ApS
Adresse: Kongevejen 400D, 2840 Holte
CVR nr.: 38028626
E-mail: seren@seren.dk
 

2. Behandling af personoplysninger


Den dataansvarlige er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger. Den dataansvarlige betegnes herefter som ”vi”, ”vores” eller ”os”.

Som et led i det daglige arbejde hos Serén Forsikringsmægler behandler virksomheden en række personoplysninger om alle vores brugere af hjemmesiden samt kunder og samarbejdspartnere. Serén Forsikringsmægler er derfor også meget opmærksom på at behandle alle personoplysninger på en fortrolig og sikker måde. I denne politik kan du læse nærmere om retningslinjerne for, hvordan vi behandler personoplysninger om brugere af vores tjenester på hjemmesiden, vores kunder og samarbejdspartnere.

Grundlaget for at behandle dine personoplysninger vil som udgangspunkt være for at kunne besvare din henvendelse eller for at kunne opfylde den aftale om advokatbistand, som du eller den virksomhed, du er ansat i, har indgået med os. Grundlaget kan dog også i nogle tilfælde være interesseafvejningsreglen i databeskyttelsesforordningen. Dette skyldes, at behandlingen af dine personoplysninger er af væsentlig betydning for, at vi kan overholde de forpligtelser, der påhviler os som advokatvirksomhed. Derudover behandler vi ligeledes personoplysninger for at overholde en retlig forpligtelse, herunder for at overholde retsplejeloven, hvidvaskloven, persondataforordningen, databeskyttelsesloven samt bogføringsloven. Grundlaget for vores behandling af følsomme personoplysninger vil typisk være enten et samtykke eller for, at vi kan forfølge eller fastslå et retskrav.


2.1 Ved modtagelse af henvendelser

Når du henvender dig til os pr. mail, vores hjemmeside eller via de sociale medier, behandler vi de personoplysninger, der fremgår af din henvendelse. Hvis du f.eks. kontakter os på Facebook, vil vi - via Facebook - modtage visse oplysninger om dig i form af f.eks. dit navn og et billede. De oplysninger, vi modtager, afhænger dog af, hvordan dine privatindstillinger på Facebook er. Hvis du henvender dig via vores kontaktformular, behandler vi ligeledes disse personoplysninger, herunder dit navn, e-mail, telefonnummer, postnr. og by samt det, henvendelsen drejer sig om. Det samme gælder, hvis du benytter dig af vores chatfunktion på hjemmesiden. Vi henviser til de særskilte betingelser for brug af chatfunktionen, som du bliver præsenteret for, når du benytter chatfunktionen.

Når du kontakter os telefonisk, vil vi – hvis det er relevant - notere dit navn og formålet med henvendelsen. Dette gør vi for at have mulighed for at følge op herpå samt at kunne dokumentere de henvendelser, vi modtager fra vores kunder. Du skal derfor være opmærksom på, at vi i nogle tilfælde noterer de relevante forhold, du oplyser os telefonisk, i vores system.

Vi opfordrer dig til, at du ikke sender os nogle følsomme eller fortrolige personoplysninger via Facebook, LinkedIn eller vores hjemmeside, f.eks. cpr. nr., kontooplysninger eller helbredsforhold.
 

2.3 Håndtering af kundeoplysninger

Vi indsamler alene personoplysninger, der er nødvendige for os i forbindelse med vores rådgivning. Vi behandler altid personoplysninger i overensstemmelse med persondatalovgivningen. De personoplysninger der kan være nødvendige for os i vores hverv, er følgende:
  1. Kontakt og identifikationsoplysninger
  2. Personnummer
  3. Policeoplysninger
  4. Indtegningsoplysninger
De nævnte oplysninger indhentes alene i det omfang de er nødvendige for at varetage vores hverv.
 

2.4 Hvidvaskoplysninger

I særlige sagstyper er vi forpligtede til at indhente og opbevare hvidvaskoplysninger. Dette betyder, at vi skal indhente en kopi af dit pas og kørekort og/eller sygesikringsbevis. Disse oplysninger registrerer vi ligeledes i vort sagshåndteringssystem, og vi gemmer dem i 5 år efter afslutning af sagen, fordi vi er forpligtede hertil i medfør af hvidvaskloven.
 

2.5 Øvrige forhold


2.5.5 Tilmelding til nyhedsbreve
Når du tilmelder dig Serén Forsikringsmæglers nyhedsbrev, giver du samtidig dit samtykke til, at Serén Forsikringsmægler må sende dig elektronisk post omkring pressemeddelelser, invitationer til events/seminarer/messer og markedsføring, også via sociale medier, internet og andre digitale kanaler.

Serén Forsikringsmægler må indsamle og bruge data om dig og dine aktiviteter og samkøre sådanne data med andre oplysninger, som Serén Forsikringsmægler allerede har eller får fra anden side, herunder fra Serén Forsikringsmægler’s hjemmeside.

Dine data opbevares af Serén Forsikringsmægler, som du altid kan kontakte, hvis du har spørgsmål eller ønsker vedrørende data om dig og dine aktiviteter.

Du kan altid tilbagekalde dit samtykke pr. mail eller ved afmeldingslinket i nyhedsbrevene.

Såfremt der kommer andre relevante fagområder, produkter eller måder at kommunikere på, må Serén Forsikringsmægler benytte samtykket til at orientere dig og spørge dig, om du ønsker at opdatere dit samtykke eller data om dig.
 

3. Opbevaringsperiode og sletteprocedurer


Persondatalovgivningen indeholder ikke regler om, hvornår personoplysninger skal slettes. Dette skal afgøres af os som dataansvarlig i den enkelte situation. Ved vurderingen heraf lægger vi navnlig vægt på, om en fortsat opbevaring af personoplysningerne tjener et sagligt formål, eller om vi er forpligtet i medfør af lovgivningen til at opbevare bestemte oplysninger eller dokumenter.
 

3.1 Hvis du henvender dig til os

Vi opbevarer altid din henvendelse, indtil denne er færdigbehandlet. Såfremt din henvendelse resulterer i, at vi opretter en konkret sag, vil du herefter blive betragtet som kunde hos os, og sletningen af dine personoplysninger følger derfor vores sædvanlige procedure for håndtering af sagsakter (se nedenfor).
 

3.3 Frameldelse af nyhedsbrev

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, betyder det, at vi omgående ophører med at sende dig nyhedsbreve.


3.4 Opbevaring af kundeoplysninger

Som udgangspunkt gemmer vi alle relevante sagsrelaterede oplysninger, herunder dine personoplysninger, indtil det ikke længere har et sagligt formål
Vi opbevarer desuden altid bogføringsmateriale og oplysninger indhentet til brug for overholdelse af hvidvaskloven (legitimationsoplysninger) i 5 år. Dette gør vi for at overholde henholdsvis bogføringsloven og hvidvaskloven.
 

4. Sikker behandling af personoplysninger


Serén Forsikringsmægler behandler dine personoplysninger fortroligt, og vi har ligeledes foretaget en række tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger med det formål at beskytte dine personoplysninger mod hændelig eller ulovlig tilintetgørelse, fortabelse eller forringelse, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Ud over at vi har adgang til dine personoplysninger, har Serén Forsikringsmægler ligeledes givet adgang til en række databehandlere. Vi bruger f.eks. databehandlere i forbindelse med de drifts- og it-sikkerhedsmæssige opgaver (f.eks. CRM, backup, hosting af hjemmeside mv.), vi får løst eksternt. Etableringen af adgangene til dine oplysninger skyldes derfor alene, at databehandleren leverer en teknisk eller systemmæssig ydelse til os eller yder support på driften samt foretager fejlfinding inden for de rammer, Serén Forsikringsmægler har opstillet.
 

6. Dine rettigheder

Du har en række rettigheder overfor os som følge af, at vi behandler dine personoplysninger. Nedenfor kan du læse mere herom, men du er også altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål hertil. Du kan læse mere om dine rettigheder på www.datatilsynet.dk
  1. Du har ret til indsigt i de oplysninger vi behandler
  2. Du har ret til at gøre indsigelse mod indsamling og videre behandling af dine oplysninger
  3. Du kan kræve at vi korrigerer eller sletter dine oplysninger. Vi sletter dog ikke dine oplysninger så længe du er kunde ved os, har en lovmæssig eller dokumentations forpligtelse, til fortsat at have oplysningerne.
  4. Du har ret til at få udleveret de data som du har givet os
  5. Har du givet samtykke har du ret til at kontakte os for at få oplysninger om omfanget af samtykket, ligesom du til enhver tid kan tilbagekalde dit samtykke
 

6.7 Klagevejledning til Datatilsynet

Hvis du har indsigelser mod vores behandling af dine personoplysninger, opfordrer vi dig til at kontakte os. Du har dog også altid ret til at klage over vores behandling og opbevaring af personoplysninger til Datatilsynet. Datatilsynets kontaktoplysninger fremgår af www.datatilsynet.dk.
Kontakt os
Du er altid velkommen til at kontakte os på telefon +45 71997150, eller via formularen herunder.
Navn:
*
Telefon:
*
E-mail:
*
Evt. besked:
 
Serén Forsikringsmægler Aps
Vi er flyttet til endnu større lokaler
Kongevejen 400D
2840 Holte
Telefon: +45 71997150
E-mail: seren@seren.dk
CVR nummer: 38028626
     
Seren Forsikringsmægler Aps | Strandvejen 102B | 2900 Hellerup | Tlf.: +45 71997150